“Razmena iskustava Višegradskih zemalja u aktivnostima izbegavanja plaćanja poreza”/Experience-sharing of Visegrad countries to tax avoid activity – Visegrad Fund/

Broj projekta: 22010083
Finansiran/podržan: grant International Visegrad
Vremensko trajanje projekta: 1. oktobar 2020. godine – 31. mart 2022. godine.
Partneri na projektu: Wroclaw University of Economics, Wroclaw, Poljska (nosilac projekta), Mendel University Brno, University of Presov, University of Debrecen, Ambis College Češka, AAP Poljska i Univerzitet Singidunum Beograd.
Učesnici projekta US: Goranka Knežević, Lidija Barjaktarović, Vule Mizdraković, Ivica Terzić, Marko Milojević